Ochrana osobních údajů dle GDPR

Pod zkratkou GDPR (angl. General Data Protection Regulation) se skrývá Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování osobních údajů a vstoupí v platnost 25. 5. 2018.

Pokud od nás využíváte služby, jsme správcem vašich osobních údajů (dále jen OÚ). Uvědomujeme si důležitost ochrany OÚ a dat svých zákazníků a partnerů a tyto údaje a data jsme nikdy nevyužívali ani využívat nebudeme pro jiné účely, než je poskytování našich služeb.

KH KONVERT  je připraven dostát svým povinnostem správce OÚ, na vyžádání zákazníka informovat, jaké OÚ, kde a za jakým účelem o něm shromažďuje a provést jejich vymazání, změnu a podobně – samozřejmě v případě, že tím nedojde k porušení nějaké ze zákonných povinností plynoucích zejména z těchto norem: z. o účetnictví, z. o DPH, daňový řád, z. o elektronických komunikacích, z. o archivnictví a spisové službě.  

KH KONVERT  jako zpracovatel

KH KONVERT je zpracovatelem OÚ vůči svým přímým zákazníkům nebo partnerům, kteří jsou správci OÚ svých zákazníků.  Jde zejména o případ, kdy zákazníci předají KH KONVERTu kontakty na své klienty  nebo v případě partnerů, kteří využívají technické systémy pro poskytování telekomunikačních služeb svým klientům. Za tímto účelem je připravena Smlouva o zpracování OÚ, kterou mohou zákazníci a partneři s KH KONVERTem uzavřít. V této smlouvě jsou specifikovány OÚ, které za účelem poskytování služeb KH KONVERT zpracovává, umístění těchto OÚ a závazek KH KONVERTu k jejich ochraně a nepoužití za jiným účelem, než smluvně sjednaným.

Dokumenty pro zákazníky a partnery

Aby zákazníci a partneři získali informace, jakým způsobem je s OÚ v KH KONVERT s.r.o. nakládáno, máme zpracovány a k dispozici ke stažení dokumenty:

DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů v KH KONVERTu

Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR ve společnosti byl pověřen Adam Balko. Se všemi dotazy a požadavky se obracejte na adresu dpo@khkonvert.cz